Unit 14

3
Unit 14

Unit 14

Unit 14

A: Tạo vừa RESIGN (từ chức) ở CORPORATION (tập đoàn đó rồi. Từ giở tạo UNEMPLOYMENT (thất nghiệp) rồi mày ạ: B: Tại sao lại từ chức? Chẳng phải mày từng ASPIRE (khao khát) được vào làm chỗ đó sao? A: Boss không đáp ứng được những DESIRE (mong muốn) của tạo: B:Kể tạo nghe AGENDA (những vấn đề) của mày đi. A:Hôm trước công ty có COOPERATE(hợp tác với tập đoàn công nghệ AZB, và boss giao cho tạo việc COLLOCATE (sắp xếp vào 1 chỗ) những thông tin của khách hàng đã COMPROMISE (thoả hiệp với công ty. Tao đã DEVOTE (dành hết) thời gian và công sức của mình vào công việc, thế nhưng boss nói tao ABOLISH (huỷ bỏ 1 số thông tin và yêu cầu tạo phải COMPENSATE (bồi hoàn tiền, tạo đã kiểm tra và đúng là có một chút sơ hở nhưng không phải tạo cố ý, và tao cũng đã bồi thường, thế nhưng sau khi công ty làm ăn thất bại, boss đồ hết RESPONSIBLE (trách nhiệm) lên đầu tạo và bắt tạo chuyền công tác qua làm bên CATER (cung cấp thực phẩm), mà bên đó chẳng được SPECIALIZE (chuyên môn hoá) gì cả, tạo vô cùng giận giữ nên đã từ chức, giờ tao mong muốn có một công ty CORRESPOND (phù hợp với năng lực của tao, cho dù có phải DEDICATE(cống hiến nhiều, miễn là tạo được trả công xứng đáng với những CONTRIBUTE (đóng góp của mình, và ông chủ thì đừng quá COMPLICATED(phức tạp) B:Tao có một công ty phù hợp với yêu cầu của mày và bên đó đang tuyến mem, mày có muốn COLLABORATE (cộng tác không? A: OK B:nếu vậy thì mày làm đơn xin được AUTHORIZE (uỷ quyền) đi, đây là OPPORTUNITY(cơ hội) của mày, mày nên DELIBERATE(cân nhắc trước khi nộp hồ sơ, kéo lại không thể ACCOMPLISH (hoàn thành) công việc nữa bây giờ. A: thế lương bồng ở đó thế nào? B: Tạm thời, nếu là người mới thì lượng ASSESS (trớc định) là 1000$ A:Duyệt!
Tác giả: Thiên Diệu Nguyễn‎

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

Unit 12

Bài trước

4

TAGS:
Truyện chêm UNIT 13

Bài kế tiếp

4

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]