Truyện chêm hội thoại Unit 10

3
Truyện chêm hội thoại Unit 10

Truyện chêm hội thoại Unit 10

Truyện chêm hội thoại Unit 10

A: ASSIGNMENT (nhiệm vụ của mày trong năm học này là gì? B: Vào một INSTITUTE (học viện) dạy BALLET (Ba lê) COMMENSURATE (tương xứng), sau đó GRADUATE (tốt nghiệp) và ra làm ở COMMITTEE (uỷ ban nghệ thuật thành phố DEPARTMENT (khoa Ballet. Còn mày? A: Tao nghĩ rằng tao cần lấy DIPLOMA (tấm bằng trước, sau đó mới dám OUTLINE(phác thảo công việc sau. Mày nghĩ tao QUALIFY (đủ tiêu chuẩn) làm công việc gì? B: Theo như tính cách của mày, làm TUTOR(gia sư) là hợp lý nhất. A: Tao không nghĩ thế, mẹ tao bảo nên vào làm việc ở COUNCIL (hội đồng) thành phố. B:Làm công việc văn phòng phức tạp lắm, mày phải tuân theo các TERMS (điều khoản) của họ, hơn nữa phải thường xuyên viết THESIS (luận án), RESEARCH (nghiên cứu thị trường, tham gia các SEMINAR (hội nghị chuyên đề), học PHILOSOPHY (triết học Mác-lê nin và đường lối cách mạng Đảng và không được làm mất các tập HANDOUT (tài liệu), và mày không biết ai sẽ PREREQUISITE (đến trước tiên) mỗi khi mày đi làm đề kiểm tra mày đâu A: Tạo có HONOR (danh dự riêng của mình, không ai có thể bắt nạt tạo. Tao MERIT (xmg đáng) có được một công việc tốt để không bịc COLLEAGUE (đồng nghiệp khinh thường).
Tác giả: Thiên Diệu Nguyễn‎

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

TAGS:
Unit 8

Bài kế tiếp

1

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]