Từ vựng màu sắc cơ bản14

Từ vựng màu sắc cơ bản
@Kndict.com [v5]