Những tính từ Tiếng Anh thông dụng và thường gặp nhất50

Những tính từ Tiếng Anh thông dụng và thường gặp nhất
@Kndict.com [v5]