Những động từ tiếng Anh thông dụng và thường gặp nhất97

Những động từ tiếng Anh thông dụng và thường gặp nhất
@Kndict.com [v5]