Quốc hội họp Unit 4

8
Quốc hội họp Unit 4

Quốc hội họp Unit 4

Quốc hội họp Unit 4

Annual, Congress has to tổ chức a conference.  There a lot of people tham dự. Họ phải conform những quy định ban tổ chức đặt ra. Nếu không họ sẽ nhận được importance consequence. Trước khi vào đại hội mọi người sẽ signature vào danh sách để họ kiểm duyệt và nhận một envelope cho event đó.Trong hội trường bao giờ cũng có hình ảnh của môt legend là Hồ Chí Minh. Bắt đầu conferrence sẽ có MC  refer lý do của conferrence và statement hội nghị begins.Conferrence indicates những issue relevant đến Y tế, Giao thông. Nhiều đại biểu dám confront với những difference, recall những vấn đề mà các cử chi đang bức súc, có những thứ trưởng strain trước nhưng question  của cử chi, họ, confuse trước những câu hỏi, có người deny mọi chất vấn, có người deceive  cử chi, có người thì refuse response questions của cử chi.. Ngược lại có thứ trưởng nghiêm túc nhìn nhận issue, consider các vấn đề đó và commit sẽ chấn chỉnh lại bộ máy, repel tham nhũng. Những moment của conferrence rất strain. Có nhiều thứ trưởng sympathy với các vấn đề cử chỉ. Dialogue diễn ra khoảng one day.  Kết thúc cuộc họp có nhiều applause congratulate đại hội sucessfull. Conference đã impress  tốt với các đại biểu vì  giải quyết issue. Đại biểu là represent cho cử chi, được ban tổ chức recommend để cho cử chi tiến cử. Đại biểu là hyphen  giữa cử chi và thủ tướng. Trong congress có thể thủ tướng cũng là đại biểu, đó là một sự coincide vì có thể thủ tướng cũng từ đại biểu mà lên, discrepancy là thủ tướng  là một đại biểu especially.

Tác giả: Cú Đêm

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

Dream Unit 1

Bài trước

5

TAGS:

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]