MY UNIT 5: EQUIPMENT & EXPERIMENT

11
MY UNIT 5: EQUIPMENT & EXPERIMENT

MY UNIT 5: EQUIPMENT & EXPERIMENT

UNIT 5: EQUIPMENT & EXPERIMENT

Dưới #perspective của tôi thì #experiment này sẽ là một #ray hy vọng for this new #edition. This #equipment will be an #significant #element cho #sector giáo dục lần này. #Former, chúng tôi đã được nhận #sponsor để #generate một #elevator có thể tự chuyển động ở một #range xa và rồi chúng tôi đã #fulfill dự án này but không như chúng tôi nghĩ nó hoạt động không được #durable mà còn bị #leak điện và #pure #stuffs được sử dụng để tạo ra nó cũng bị hư hỏng nặng. Chúng tôi #presume có ai đó đã lén đổi bản kế hoạch thực hiện lần này và tôi nghĩ là mình đã có một #proof quan trọng về một mảnh #sleeve nhỏ của #proofreader bị vướng trên #skeleton để biết là ai đã làm việc này.

Nhìn #general là chúng ta có thể đoán ra là ai đã làm việc này và họ đã #gain kết quả là làm cho #section thực hiện này của chúng tôi bị fail. Bây giờ tất cả sẽ #subject_to program gây #fund lần này để đưa kẻ xấu ra ánh sáng và người đó sẽ phải đối mặt với #hammer của chủ tọa.

Tác giả: Nguyễn Minh Thư

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

TAGS:
Unit 6: FOOD & DRINK

Bài kế tiếp

2

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]