Current financial situation of people Unit 27

10
Current financial situation of people Unit 27

Current financial situation of people Unit 27

Current financial situation of people Unit 27

Tại vài thành phố, người dân thường owe, debt rất nhiều để vay, mua lottery, donate, inflation, budget, exchange savings, accuraterefund deposit trong cuộc auction, down payment cho cả asset của họ, audit crisises nhất là ăn trộm wallets của người dân cũng như penny, currency, fluctuate tiền accumulate để mở barriers về finances, declare về tìm portfolios, dividends, accountants và các party cho từng trò chơi trong thị trấn.

Tác giả: Linh Hải

Từ vựng trong bài:

Bình luận:

TAGS:
Đi mua thuốc Unit 22

Bài kế tiếp

1

Truyện chêm cùng tác giả:

Gợi ý truyện chêm:

Loading....
@Kndict.com [v5.9]