Từ vựng tiếng anh thông dụng

Tổng hợp những từ vựng thông dụng nhất giúp người học có một vốn từ đấng kể để tự tin giao tiếp, phục vụ trong đời sông hằng ngày, đặc biệt giúp học sinh có thể dịch câu và làm bài tập dễ dàng hơn.

@Kndict.com [v5]